Gorsafoedd newydd rhwng Caerdydd a Chyffordd Twnnel Hafren gyda gwell gwasanaethau trawsffiniol

Rhannu Gorsafoedd newydd rhwng Caerdydd a Chyffordd Twnnel Hafren gyda gwell gwasanaethau trawsffiniol ar Facebook Rhannu Gorsafoedd newydd rhwng Caerdydd a Chyffordd Twnnel Hafren gyda gwell gwasanaethau trawsffiniol Ar Twitter Rhannu Gorsafoedd newydd rhwng Caerdydd a Chyffordd Twnnel Hafren gyda gwell gwasanaethau trawsffiniol Ar LinkedIn E-bost Gorsafoedd newydd rhwng Caerdydd a Chyffordd Twnnel Hafren gyda gwell gwasanaethau trawsffiniol dolen

Consultation has concluded

1. Darllenwch yr wybodaeth yn y ddogfen ymgynghori (lawrlwytho)

2. Cymerwch yr arolwg

3. Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin (lawrlwytho), os oes gennych gwestiynau sy'n weddill


Dywedwch wrthym beth yw eich barn am ein cynlluniau ar gyfer gorsafoedd newydd rhwng Caerdydd Canolog a Chyffordd Twnnel Hafren, a chynigion newydd ar gyfer gwasanaethau trên.

Rydyn ni eisiau ei gwneud hi’n haws i bawb deithio’n fwy cynaliadwy, p’un ai ydyn ni’n cysylltu â ffrindiau neu deulu, yn mynd i’r gwaith, neu’n mynd i gyfleoedd addysg a hamdden.

Rydyn ni’n datblygu cynigion ar gyfer pum gorsaf reilffordd newydd rhwng Caerdydd Canolog a Chyffordd Twnnel Hafren a gwasanaethau rheilffordd trawsffiniol newydd i newid y ffordd mae pobl yn teithio ar draws un o goridorau trafnidiaeth prysuraf Cymru.

Mae’r cynigion yn rhan o argymhellion Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru ar gyfer mynd i’r afael â thagfeydd cerbydau ar Draffordd yr M4. Canfu’r comisiwn nad oedd gan bobl ddewisiadau teithio da yn lle’r draffordd ac argymhellodd y dylid datblygu ‘Rhwydwaith o Ddewisiadau Amgen’ i roi gwell opsiynau i bobl deithio ar drên, bws, cerdded a beicio.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn ymwneud ag elfennau craidd rheilffyrdd y rhwydwaith hwnnw, sy’n cael eu datblygu o dan ein rhaglen Prif Linell De Cymru. Rydyn ni’n gweithio gyda Network Rail, yr Adran Drafnidiaeth a Llywodraeth Cymru.

Nod y cynllun yw gwella cysylltedd rhwng cymunedau maestrefol a chyrchfannau rhanbarthol allweddol yn De-ddwyrain Cymru a de orllewin Lloegr drwy wasanaethau a gorsafoedd newydd.

Bydd gorsafoedd newydd yn Nwyrain Caerdydd (Newport Road), Gorllewin Casnewydd, Somerton, Llan-wern, a Magwyr a Gwndy yn darparu gwell mynediad at y rheilffordd i gymunedau yn Ne Cymru.

Bydd y gorsafoedd newydd yn cael eu gwasanaethu gan wasanaethau presennol a newydd rhwng Caerdydd a Cheltenham, a gwasanaethau newydd rhwng Caerdydd a Bryste. Bydd o leiaf dau, a hyd at bedwar trên yr awr i bob cyfeiriad yn galw yn y gorsafoedd arfaethedig.

Byddant yn ddiogel ac yn hygyrch gyda chyfleusterau storio beiciau diogel, gan ei gwneud yn haws i’n cwsmeriaid gerdded, mynd ar olwynion neu feicio i’r gorsafoedd ac oddi yno.

Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod y cynigion hyn yn diwallu anghenion ein cwsmeriaid a’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu yn y ffordd orau. Dyna pam rydyn ni eisiau clywed gennych chi

Dweud eich dweud, isod.

1. Darllenwch yr wybodaeth yn y ddogfen ymgynghori (lawrlwytho)

2. Cymerwch yr arolwg

3. Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin (lawrlwytho), os oes gennych gwestiynau sy'n weddill


Dywedwch wrthym beth yw eich barn am ein cynlluniau ar gyfer gorsafoedd newydd rhwng Caerdydd Canolog a Chyffordd Twnnel Hafren, a chynigion newydd ar gyfer gwasanaethau trên.

Rydyn ni eisiau ei gwneud hi’n haws i bawb deithio’n fwy cynaliadwy, p’un ai ydyn ni’n cysylltu â ffrindiau neu deulu, yn mynd i’r gwaith, neu’n mynd i gyfleoedd addysg a hamdden.

Rydyn ni’n datblygu cynigion ar gyfer pum gorsaf reilffordd newydd rhwng Caerdydd Canolog a Chyffordd Twnnel Hafren a gwasanaethau rheilffordd trawsffiniol newydd i newid y ffordd mae pobl yn teithio ar draws un o goridorau trafnidiaeth prysuraf Cymru.

Mae’r cynigion yn rhan o argymhellion Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru ar gyfer mynd i’r afael â thagfeydd cerbydau ar Draffordd yr M4. Canfu’r comisiwn nad oedd gan bobl ddewisiadau teithio da yn lle’r draffordd ac argymhellodd y dylid datblygu ‘Rhwydwaith o Ddewisiadau Amgen’ i roi gwell opsiynau i bobl deithio ar drên, bws, cerdded a beicio.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn ymwneud ag elfennau craidd rheilffyrdd y rhwydwaith hwnnw, sy’n cael eu datblygu o dan ein rhaglen Prif Linell De Cymru. Rydyn ni’n gweithio gyda Network Rail, yr Adran Drafnidiaeth a Llywodraeth Cymru.

Nod y cynllun yw gwella cysylltedd rhwng cymunedau maestrefol a chyrchfannau rhanbarthol allweddol yn De-ddwyrain Cymru a de orllewin Lloegr drwy wasanaethau a gorsafoedd newydd.

Bydd gorsafoedd newydd yn Nwyrain Caerdydd (Newport Road), Gorllewin Casnewydd, Somerton, Llan-wern, a Magwyr a Gwndy yn darparu gwell mynediad at y rheilffordd i gymunedau yn Ne Cymru.

Bydd y gorsafoedd newydd yn cael eu gwasanaethu gan wasanaethau presennol a newydd rhwng Caerdydd a Cheltenham, a gwasanaethau newydd rhwng Caerdydd a Bryste. Bydd o leiaf dau, a hyd at bedwar trên yr awr i bob cyfeiriad yn galw yn y gorsafoedd arfaethedig.

Byddant yn ddiogel ac yn hygyrch gyda chyfleusterau storio beiciau diogel, gan ei gwneud yn haws i’n cwsmeriaid gerdded, mynd ar olwynion neu feicio i’r gorsafoedd ac oddi yno.

Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod y cynigion hyn yn diwallu anghenion ein cwsmeriaid a’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu yn y ffordd orau. Dyna pam rydyn ni eisiau clywed gennych chi

Dweud eich dweud, isod.

 • AR GAU: Mae'r arolwg hwn wedi dod i ben.

  Bydd yr arolwg hwn yn cau am 11:59pm ar 14 Ionawr 2024.

  Rhannwch eich barn drwy gymryd rhan yn yr arolwg hwn. Ni ddylai gymryd mwy na 10 munud i chi ei lenwi.  

  Os byddai’n well gennych beidio â llenwi ein harolwg, rhoi eich ymateb ysgrifenedig i ni am ddim drwy bostio at:

  "Ymgynghoriad Gorsafoedd a gwasanaethau newydd , FREEPOST, Trafnidiaeth Cymru, 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynnon Taf, CF37 4TH."

  Fel arall, e-bostiwch engagement@tfw.wales gyda'r pwnc 'Ymgynghoriad Gorsafoedd a gwasanaethau newydd'. 

  Sylwch: mae’n bosibl y bydd ymatebion yr arolwg ar gael i’r cyhoedd ar ôl i’r cyfnod ymgysylltu ddod i ben. Fel arfer, bydd hyn ar ffurf adroddiad ar ganlyniadau’r ymarfer ymgysylltu, ond bydd unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei chadw’n gyfrinachol. Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei diogelu a’i phrosesu’n briodol yn unol â gofynion deddfwriaeth preifatrwydd a diogelu data. Edrychwch ar ein polisi preifatrwydd i gael rhagor o wybodaeth:

  Datganiad Preifatrwydd | Trafnidiaeth Cymru (trc.cymru)

  Consultation has concluded
  Rhannu Ymgynghori ar Facebook Rhannu Ymgynghori Ar Twitter Rhannu Ymgynghori Ar LinkedIn E-bost Ymgynghori dolen